Huishoudelijk reglement

mei 2024


ARTIKEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Volleybalvereniging Scarabee is opgericht op 21 juni 1979 te Ter Aar en is bij notariële akte van 26 november 1981 vastgelegd. Zij is onder nummer 40446625 ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 2. Dit huishoudelijk reglement is een uitwerking van het bepaalde in artikel 21 van de statuten van Volleybalvereniging Scarabee.
 3. Volleybalvereniging Scarabee is aangesloten bij de Nederlandse Volleybal Bond (NeVoBo).
 4. Als je lid bent van Volleybalvereniging Scarabee, moet je je aan dit reglement en de bepalingen in de statuten houden.

  ARTIKEL 2: LIDMAATSCHAP
 5. Nieuwe leden kunnen drie keer kosteloos meetrainen en daarna lid worden of niet. De Technische Commissie beoordeelt bij aanmelding van competitiespelers in welk team er plaats is voor het aspirant-lid.
 6. Een nieuw lid dient zich in te schrijven bij de ledenadministratie (vindbaar via de website van Volleybalvereniging Scarabee).
 7. Leden die als gevolg van een blessure vóór aanvang van het seizoen niet kunnen volleyballen, behoeven niet de gehele contributie te betalen. Zij betalen een variabel deel. Wanneer leden blessures gedurende het seizoen oplopen, heeft dit geen effect op de contributie. Leden die in verband met zwangerschap niet meer kunnen volleyballen, betalen
  een variabel deel. Bij het stoppen met volleyballen door een blessure of indien een lid stopt vanwege zwangerschap, moet het lid dit schriftelijk bij de ledenadministratie aangeven, waarna het lid nog één maand betalingsplichtig is. Daarna niet meer, tot het moment dat de training, c.q. het spelen weer wordt hervat. Als men na genezing van de blessure of na de zwangerschap het spel weer hervat, dan moet men de voor de resterende maanden verschuldigde contributie betalen.

  ARTIKEL 3: RECHTEN EN PLICHTEN VAN LEDEN
  In artikel 4 van de statuten staan verplichtingen waar je je als lid van Volleybalvereniging Scarabee aan moet houden. Daarnaast gelden ook nog de volgende rechten en plichten:
 8. Als je lid bent, heb je het recht om mee te doen met trainingen. Eventueel kun je ook meespelen met wedstrijden. De trainer heeft inspraak in welk team je meetraint en of je met dat team of een ander team wedstrijden speelt. De uiteindelijke beslissing ligt bij de technische commissie.
 9. Als je adres verandert doordat je bijvoorbeeld verhuist, moet je dat zo snel mogelijk laten weten aan de ledenadministratie.
 10. Als je lid bent en contributie moet betalen, moet je dat op tijd doen.
 11. Leden of ouders kunnen bij aanmelding van hun kind bezwaar maken van plaatsing van foto’s of het noemen van hun naam. Deze personen zullen wij niet vastleggen op foto’s of met naam noemen. Alle andere leden en ouders geven in principe toestemming voor het gebruik maken van de foto.
 12. Als je meedoet met een training of wedstrijd, materialen gebruikt of deelneemt aan een andere activiteit die (mede) door Volleybalvereniging Scarabee georganiseerd wordt, doe je dat altijd op eigen risico. Schade aan voorwerpen zoals bijvoorbeeld een bril of beugel, of schade als gevolg van een blessure is altijd voor je eigen rekening. Dat houdt
  dus in dat Volleybalvereniging Scarabee nooit aansprakelijk gesteld kan worden voor schade en/of kosten.
 13. Alle senioren competitiespelers moeten het spelregelbewijs van de NeVoBo halen, zodat ze teams mogen fluiten die in de 3e of 4e klasse spelen.
 14. Voor de teams die 2e klasse of hoger spelen is een VS2 code nodig. Minimaal twee spelers uit elk competitiespelend seniorenteam moet hier over beschikken.

  ARTIKEL 4: BESTUUR
 15. Het bestuur is belast met het leiden van de vereniging. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en penningmeester. Zij kunnen besluiten nemen, indien deze niet kunnen worden uitgesteld tot de volgende bestuursvergadering. Leden van het dagelijks bestuur worden opgenomen in het uittreksel van de Kamer van Koophandel.
 16. Naast de functies van voorzitter, penningmeester en secretaris zijn er de volgende vaste bestuursfuncties: Een vertegenwoordiger van: 1. Technische Commissie 2. Jeugdcommissie Wedstrijdsecretariaat.
 17. Een bestuurslid kan alleen door de Algemene Ledenvergadering benoemd worden. Het dagelijks bestuur treedt af volgens een rooster dat gelijktijdig aftreden van voorzitter, secretaris en penningmeester voorkomt. Na afloop van deze periode is er steeds opnieuw een nieuwe periode van drie seizoenen mogelijk.
 18. Het bestuur heeft het recht om bij tussentijds aftreden van een bestuurslid, of indien zij dit om andere redenen noodzakelijk acht, een vervanger aan te wijzen. Dit besluit dient op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering te worden bekrachtigd.
 19. Het bestuur beheert de geldmiddelen en bezittingen van de vereniging en draagt zorg voor de naleving van de Statuten en de reglementen, alsmede voor de uitvoering van de genomen besluiten.

  ARTIKEL 5: COMMISSIES
  Het bestuur wordt bijgestaan door de volgende, vaste, commissies:
  a. De kascontrolecommissie bestaat uit twee leden. Zij houdt toezicht op het beheer van de penningmeester en is belast met de jaarlijkse controle van de boeken. Op de Algemene Ledenvergadering wordt door haar verslag uitgebracht van haar bevindingen en zorgt zij voor schriftelijke verslaglegging. De leden van de kascontrolecommissie worden op voorstel van het bestuur jaarlijks op de Algemene Ledenvergadering gekozen. Ieder jaar treedt de eerst gekozenen af en is niet herkiesbaar. Verder worden er twee personen gekozen, waarvan de eerste zitting neemt. De tweede is reserve.
  b. De technische commissie is belast met de technische leiding van het volleybal. De commissie bestaat tenminste uit twee leden, in ieder geval een afgevaardigde van de trainers van de competitieteams en het bestuurslid belast met technische zaken. Tot de taken van de technische commissie behoren o.a.: het opstellen en uitvoeren van het technisch beleidsplan, het samenstellen van de teams en het observeren van deze
  teams tijdens de competitie. De technische commissie is, voor wat betreft haar taken, rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan het bestuur.
  c. De jeugdcommissie. Tot de taken van de jeugdcommissie behoren o.a.: het organiseren van jeugdactiviteiten en het organiseren van het jaarlijkse jeugdkamp.

  ARTIKEL 6: ALGEMENE LEDENVERGADERING
 20. In de Algemene Ledenvergadering worden besluiten genomen. Als je 16 jaar of ouder bent, kun je zelf meebeslissen en meestemmen tijdens de Algemene Ledenvergadering. Voor leden onder de 16 kan één van de ouders (of wettelijke vertegenwoordiger) stemmen. Kun je niet bij de Algemene Ledenvergadering aanwezig zijn, dan meld je je af bij de secretaris van Volleybalvereniging Scarabee.
 21. Met toestemming van zowel het bestuur als de Algemene Ledenvergadering kunnen tijdens de vergadering onderwerpen aan de agenda worden toegevoegd.
 22. Stemmingen over personen geschieden met gesloten briefjes. Over andere zaken wordt mondeling gestemd, tenzij de voorzitter of de vergadering een schriftelijke stemming nodig acht.
 23. Ongeldig zijn: stembriefjes in blanco, stembriefjes die een persoon niet duidelijk aanwijzen, ondertekende briefjes en stembriefjes die namen bevatten van personen die niet verkiesbaar zijn.
 24. Ter invulling van een vacature kunnen zowel door het bestuur als door de leden kandidaten worden gesteld. Kandidaatstelling kan geschieden tot 14 dagen vóór de vergadering. De kandidaat moet schriftelijk of mondeling toestemming geven tot kandidaatstelling.
 25. Bij twee kandidaten wordt met meerderheid van stemmen gekozen. Bij gelijk aantal stemmen vindt herstemming plaats. Levert deze ook geen meerderheid op, dan beslist het lot.

  ARTIKEL 7: GELDMIDDELEN
 26. Het bestuur legt jaarlijks aan de Algemene Ledenvergadering ter goedkeuring de jaarrekening (bestaande uit de balans en een staat van baten en lasten inclusief toelichting) en een begroting voor het volgende verenigingsjaar voor.
 27. De contributie en inschrijfgelden worden op voorstel van het bestuur jaarlijks vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering. De contributie is bij vooruitbetaling verschuldigd en wordt in 2 termijnen geïncasseerd. Het bestuur kan op verzoek van leden een afwijkende betalingsregeling met leden treffen.

  ARTIKEL 8: KLEDING
 28. De clubkleding voor competitieteams bestaat uit een overwegend rood met zwart shirt met korte mouw en zwarte korte broek.
 29. Alle leden dragen in de sporthal geschikte binnensportschoenen.
 30. Competitieteams ontvangen wedstrijdshirts voorzien van bedrukking van rugnummer en
 • indien van toepassing – een sponsorlogo. Leden die competitie spelen zijn verplicht deze shirts te dragen tijdens wedstrijden.

  ARTIKEL 9: VEILIG SPORTEN
 1. Voor ieder lid moet het mogelijk zijn om in een vertrouwde, veilige omgeving te sporten. Daarom behandel je iedereen met respect en laat je elkaar in je waarde. Ongelijkwaardige behandeling, pesten, machtsmisbruik, discriminatie, racistisch-, seksistisch- of seksueel intimiderend gedrag wordt niet geaccepteerd.
 2. De punten in artikel 9.1 vinden we erg belangrijk. Daarom hebben we hier aparte gedrags- en omgangsregels voor opgesteld. Deze staan op de website, maar ook als bijlage 1 bij dit reglement.
 3. Voor het uitvoeren van sommige vrijwilligersfuncties is het overleggen van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) verplicht. Dat geldt in ieder geval voor:
  a. Trainers
  b. Coaches
  c. Leden van de jeugdcommissies / begeleiders van het jeugdkamp
  d. De penningmeester
  e. Vertrouwenscontactpersonen
 4. Het bestuur benoemt minimaal twee vertrouwenscontactpersonen. De
  vertrouwenscontactpersonen zijn vindbaar op de website van volleybalvereniging Scarabee.

  ARTIKEL 10: WEDSTRIJDEN EN TRAININGEN
 5. Ieder lid is verplicht de wedstrijden mee te spelen waarvoor hij of zij is aangewezen. Bij verhindering moet ieder lid uiterlijk 48 uur voor de wedstrijd de aanvoerder/aanvoerster en/of coach hiervan in kennis stellen.
 6. Ieder lid dat aan de competitie deelneemt, is verplicht de trainingen te volgen en bij verhindering af te zeggen bij de trainer en/of aanvoerder/aanvoerster.
 7. Alle wedstrijden vallen onder het wedstrijdreglement van de NeVoBo. Al deze bepalingen zijn onverkort van kracht, als waren zij in dit reglement opgenomen.
 8. De teamboetes die Scarabee door Nevobo opgelegd krijgt, worden verhaald op het betreffende team of de individuele speler. Om haar moverende redenen kan het bestuur incidenteel hiervan afwijken.
 9. De competitiespelende teams hebben om-en-om zaalwacht. Het team zet de benodigde speelvelden op, met palen en netten, een scheidsrechtersstoel, tafeltje en stoelen voor de teller, het telbord, het tussennet en banken voor de spelers. Het zaalwachtteam fluit de wedstrijden die worden aangewezen door de scheidsrechterscoördinator. Tellen gebeurt ook door de zaalwachtteams bij zowel de jeugd als de senioren. De wedstrijdformulieren worden direct na de wedstrijd ingevuld via het digitale wedstrijdformulier.

  ARTIKEL 11: SLOTBEPALINGEN
 10. Wijzigingen in dit reglement zijn pas geldig als ze goedgekeurd zijn door de Algemene Ledenvergadering.
 11. Het kan altijd gebeuren dat er zich een situatie voordoet die niet in de statuten of het huishoudelijk reglement beschreven is. Of dat de tekst onduidelijk is of discussie oproept. In dit soort gevallen neemt het bestuur een beslissing.
 12. Het huishoudelijk reglement wordt gepubliceerd op de website van Volleybalvereniging Scarabee.

  Bijlage 1 – Gedragsregels Volleybalvereniging Scarabee
  Volleybalvereniging Scarabee doet er alles aan een gezellig en veilig sportklimaat te creëren. Maatregelen worden genomen om vervelende situaties te voorkomen, zoals bijv. het verplicht stellen van een VOG voor trainers die met jeugdspelers werken. Ook het actief communiceren
  van normen en waarden kan bijdragen. Hieronder worden gedragsregels genoemd die voortvloeien uit onze waarden en normen en tevens in lijn zijn met de NeVoBo gedragscode. Natuurlijk moeten normen en waarden en hoe we met elkaar omgaan, gedragen worden door
  de leden zelf. Door het goede voorbeeld te geven en kaders te stellen proberen we dit te waarborgen. In het Beleidsplan worden onderstaande Waarden & Normen vermeld en in het Huishoudelijk Reglement staat aangegeven dat indien iemand zich hier niet aan houdt, we de mogelijkheid hebben het lidmaatschap van de desbetreffende persoon te ontzeggen.

  Normen & Waarden
  Respect & Veiligheid: binnen de vereniging behoren alle leden en bezoekers zowel in als buiten het veld iedereen met respect te behandelen. Hieronder behoort ook het creëren van een veilig sportklimaat, waarbij een ieder zich thuis en veilig voelt.
  Openheid & Toegankelijkheid; we streven naar een vereniging te zijn die toegankelijk is voor een brede groep mensen uit de Ter Aarse samenleving en omstreken. We zijn een transparante volleybalvereniging waarbij het beleid, de kernwaarden en kerndoelstellingen voor iedereen inzichtelijk is. Door middel van elkaar positief aanspreken en van feedback te voorzien, behouden we een prettige sfeer.
  Boeien & (Ver)binden; we streven ernaar een grote mate van verbondenheid te creëren tussen leden en betrokkenen onderling, door samen te werken, activiteiten te organiseren en alle volleybal activiteiten zoveel als mogelijk te centraliseren in één accommodatie. We willen eenwij-gevoel creëren.
  Sportief presteren: naast het waarborgen van de breedtesport willen we ook zeker graag onze ambities waarmaken door met dames en heren op een zo hoog mogelijk niveau te acteren. Dit altijd met behoud van een sportieve houding.
  Samenwerken: samenwerken binnen de vereniging om de vereniging draaiende te houden en een mooie en aantrekkelijke plek te bieden voor iedereen die volleybal een warm hart toedraagt. Dit betekent dat elk lid op zijn tijd de handen uit de mouwen moet steken. Daarnaast samenwerking met scholen en Gemeente en maatschappelijke instanties ten einde onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en een positieve rol te spelen binnen de Ter Aarse samenleving.

  Gedragsregels voor Spelers, Ouders en Trainers /Coaches

  Bovenstaande waarden en normen leiden tot de volgende concrete gedragsregels.
 13. Spelers/speelsters
  Wat wordt gewenst als gedrag?
  Fair-play tijdens en na training en wedstrijd, d.w.z.: · Wij zijn gastheer tegenover het team dat ons bezoekt, wij stellen ons dienstbaar op
  bij problemen of onduidelijkheden die het team heeft;
  · Respect voor de tegenstander, correcte houding, geen intimidatie (in zoverre niet het gevolg van een kwaliteitsverschil);
  · Eerlijkheid, ook wanneer niet in eigen voordeel;
  · Ieder teamlid op gelijke wijze en met respect benaderen;
  · Betrokkenen en omstanders met respect benaderen (wees beleefd tegen de scheidsrechter en spreek publiek gerust beleefd aan wanneer ze ongepast gedragvertonen).
  · Geen dronkenschap of overmatig alcoholgebruik na de wedstrijden of op de tribune tijdens wedstrijden of trainingen.

  Bevorder een positieve sfeer, d.w.z.:
  · Wees hulpvaardig voor spelers die moeite hebben om zich sociaal te binden aan het team;
  · Spoor medespeelsters aan tot respectvol en sportief gedrag wanneer nodig;
  · De vereniging kan alleen maar bestaan met behulp van vrijwilligers: bied je zelf aan om te helpen;
  · Indien gevraagd wordt voor hulp, wees bereid om je handen uit de mouw te steken;
  · Heb begrip voor andermans (on)mogelijkheden;
  · Praat positief / coachend over elkaar;
  · Praat positief over Scarabee op Facebook, Twitter etc.
  · Ga met respect om met de medespelers buiten de directe omstandigheid van de sportsituatie (geen pestgedrag of ander gedrag dat ervoor zorgt dat de relatie van het teamlid met het team kan worden aangetast).

  In relatie tot een veilig klimaat:
  · Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij/zij is en discrimineer niet;
  · Iedereen telt mee binnen de sportvereniging;
  · Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft;
  · Ik val de ander niet lastig, ik berokken de ander geen schade;
  · Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen;
  · Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee;
  · Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan;
  · Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht en ik stel geen ongepaste vragen en/of maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk;
  · Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp;
  · Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur.

  Waarop kunnen we spelers aanspreken?
  Voor de duidelijkheid volgen hieronder enkele specifieke situaties, die te maken hebben met het verstoren van de trainingen en wedstrijden, zoals:
  · Medespelers bewegen om dingen bewust anders te doen dan wat de trainer wil;
  · Medespelers beledigen of denigrerende opmerkingen over hen maken;
  · Schreeuwen of ander ongepast gedrag;
  · Pesten of negatief benaderen van medespelers;
  · Het steeds te laat komen (indien ouders hier een rol in spelen bij vervoer, ouders aanspreken);
  · De kleedkamers niet schoon/netjes achterlaten;
  · Gebruik van mobiel tijdens de training of wedstrijd (mobiel hoort in de tas), behalve bij voorafgaand overleg wegens bijzondere situatie;
  · Gebruik van mobiel in privésfeer zoals de kleedkamer (het maken van foto’s van teamgenoten of tegenstanders in de kleedkamer)
  · Ongepast gedrag naar scheidsrechter;
  · Communicatie tijdens training of wedstrijd met iemand buiten het veld, indien niet in relatie met het volleyballen;
  · (Ongevraagde) communicatie met de scheidsrechter door een ander dan de aanvoerder.
  Bij het niet naleven van de onder 1.1. vermelde gedragsregels.
 14. Ouders
  Wat wordt gewenst als gedrag:
  Gedrag dat de spelers helpt/ondersteunt/motiveert en niet tegenwerkt bij hun spel:
  · Respectvol zijn naar scheidsrechters, coaches en spelers;
  · Een positieve houding ten opzichte van de organisatie: een volleybalvereniging werkt met vrijwilligers die hun best doen er een mooie vereniging van te maken. Een positieve bijdrage wordt gewaardeerd.
  · Een stimulerende en motiverende houding aannemen naar het kind, ook indien het niet het eigen kind is;
  · Een stimulerende en motiverende houding aannemen naar het team, aanmoedigen van het team; Positief meewerken aan regelingen rondom vervoer, wassen , e.d., zoals:
  · Afmelden kan soms noodzakelijk zijn, doe dit zo vroeg mogelijk. Afmelden doe je bij de trainer/coach, niet bij een teamgenoot;
  · Kom op tijd, ook bij onderlinge afspraken over gegroepeerd rijden (tip: spreek niet enkel een gezamenlijke vertrektijd af, maar spreek ook af dat bij te laat komen de rest van het team niet wacht. Neem wel contact op met elkaar en wissel hiertoe mobiele nummers uit);
  · Het maken van een taken en/of rijschema is een gunst vanuit Scarabee. Indien niet eens met het schema, wissel onderling van plek, de trainer hoeft dit niet op te lossen.

  Waarop kunnen wij ouders aanspreken?
  Enkele gedragingen die het wedstrijdverloop negatief kunnen beïnvloeden, zoals:
  · Zich bemoeien met kind tijdens wedstrijd of nabespreking;
  · Uitfluiten van het andere team, of negatief zijn tegenover (spelers van) het andere team of ouders;
  · Zich hoorbaar bemoeien met (vermeend) onterechte beslissingen van de scheidsrechter, dit dienen anderen te doen en bij escalaties via de NeVoBo.
  · Het op de spelersbank te zitten of in het veld te stappen tijdens de wedstrijd, uitgezonderd indien hulp bij tellen of bij het invullen van het wedstrijdformulier (bespreek desnoods opmerkingen na de wedstrijd met de trainer/coach); Indien zij zich teveel met het beleid van de trainer gaan bemoeien, zoals:
  · De trainer herhaald bellen met een mening over de training (deze vragen horen thuis bij de betreffende Technische Commissies);
  · In het algemeen een te belastend contact met Scarabee-leden, zeker als dit wordtaangegeven door de betreffende persoon.
 15. Trainers
  Wat wordt gewenst als gedrag:
  In relatie tot het positief training geven:
  · Positieve houding t.o.v. de spelers, zorgen voor een aangename sfeer;
  · Spelers komen om het volleybal te leren, laat op gepaste wijze waardering zien over hun ontwikkeling hierin, kortom: positief trainen/coachen;
  · Training afstemmen op niveau spelers en team;
  · Saamhorigheid nastreven;
  In relatie tot het respectvol training geven:
  · Een pedagogische benadering nastreven in de trainingen;
  · Evenveel aandacht geven aan iedere speler;
  · Een voorbeeldrol vervullen, waaraan de spelers zich graag willen spiegelen;
  · Culturele bijzonderheden en gelegenheden van sporters respecteren, voor zover niet risicovol;
  In relatie tot een veilig klimaat:
  · Zieke of geblesseerde sporters benaderen met interesse en welwillendheid;
  · Beseffen dat je als trainer een voorbeeldfunctie hebt;
  · Normen en waarden duidelijk uitdragen, gedragsregels hanteren;
  · Stel ouders in kennis wanneer er twijfels zijn over het welzijn van een speler;
  · Neem contact op met het bestuur indien (een vermoeden van) pestgedrag, moeizame communicatie met het team of andere gelijkaardige probleemgevallen. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen;
  De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening;
  De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter; Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als
  seksueel misbruik.

  Waarop kunnen wij trainers aanspreken?
  Voor de duidelijkheid volgen hieronder als voorbeeld enkele concrete situaties die als ongewenst worden gezien:
  In relatie tot onveilig gedrag van de trainer:
  · Spelers in het openbaar negatief bekritiseren;
  · Altijd hulp vragen aan dezelfde persoon, bijv. de ‘zwakkere’ speler, die altijd ja zal zeggen;
  · Zonder de (schriftelijke) uitdrukkelijke toestemming van de speler, persoonlijke of vertrouwelijke informatie openbaar maken;
  · Gebruik van mobiel in privésfeer zoals de kleedkamer (het maken van foto’s van spelers of tegenstanders in de kleedkamer)
  · Gedrag hanteren dat als pesten zou kunnen worden uitgelegd;
  · Kleedkamer is verboden gebied, melden als deur openstaat aan spelers;
  · Meer fysieke aanraking dan functioneel noodzakelijk, teveel fysieke aanraking concentreren rond één speler.

  In relatie tot voorbeeldgedrag:
  · Roken / alcoholgebruik tijdens de training of wedstrijd;
  · Zelf wel met een mobieltje bezig zijn;
  · Overmatig alcoholgebruik na de training of wedstrijd.

  Materiaalgebruik
  – We gaan respectvol om met de materialen in de sporthal.
  – Klachten over materialen kunnen worden ingediend bij de Materiaalman
  -Teams en trainers zijn verantwoordelijk voor het correct opruimen van de materialen.